VEIKLOS SRITYS

ĮSTAIGOS VEIKLOS SRITYS – Neringos savivaldybės perduotų funkcijų įgyvendinimas, viešųjų paslaugų teikimas Neringos savivaldybės gyventojams:

 • priešgaisrinės saugos veiklos vykdymas teisės aktų nustatyta tvarka, įskaitant, bet neapsiribojant šiomis veiklomis:
  • dalyvauja gaisrų prevencijos programose;
  • pagalbos teikimas stichinių nelaimių, katastrofų, gamybinių avarijų ar kitų incidentų atveju;
  • pagalbos tekimas stichinių nelaimių, katastrofų, gamybinių avarijų ar kitų incidentų atveju;
  • mokamų paslaugų teikimas priešgaisriniam saugumui gerinti
  • visuomenės informavimas apie gaisrus, jų pasekmes ir priežastis;
  • paskaitų, seminarų, mokymų ir instruktažų organizavimas Neringos gyventojams, Neringoje įsteigtoms ir veikiančioms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei ūkio subjektams;
  • informacinio pobūdžio medžiagos, susijusios su priešgaisrine sauga, leidyba ir platinimas;
  • užsiėmimų, konkursų ir parodų švietimo įstaigose organizavimas;
  • rekomendacijas priešgaisrinės saugos klausimais teikimas;
  • budėjimas sportinių ir kultūrinių renginių metu (nemokamas budėjimas tik Neringos savivaldybės administracijos organizuojamų renginių metu);
 • Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomą Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją rinkimas ir administravimas Neringos savivaldybės nustatyta tvarka;
 • Neringos savivaldybės bei Neringos savivaldybės administracijos sprendimų, susijusių su vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomą Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją, įgyvendinimas;
 • Patalpų, priklausančių Neringos savivaldybei nuosavybės ir kitomis teisėmis, priežiūra, eksploatavimas ir nuoma;
 • Nuomos sutarčių administravimas, įskaitant jų sudarymą, kontrolę, nuomos mokesčio skaičiavimą ar skaičiavimo organizavimą, ir pan.
 • Neringos savivaldybei priklausančių ar valdomų pastatų valymas ir priežiūra;
 • Neringos savivaldybei priklausančių teritorijų tvarkymas ir priežiūra;
 • Kita teisėta veikla, jeigu ji yra reikalinga Neringos savivaldybės viešiesiems interesams patenkinti.